Co se skrývá pod pojmem účetní závěrka a proč je důležitá

Posted in Finance.

Pokud vlastníte firmu, ale v účetních pojmech se moc nevyznáte, pak je náš článek přesně pro vás. V něm si představíme, co je to účetní závěrka a proč je důležitá.

A stack of thick folders on a white surface

 

Co je to účetní závěrka

Pod pojmem účetní závěrka se skrývá řada dokumentů, které musí firmy podle zákona zveřejňovat. Dočtete se v nich informace o majetku, závazcích či o nákladech a výnosech společnosti. Samozřejmě všechny informace, které jsou v těchto dokumentech uvedeny, musí být pravdivé.

Jaké finanční výkazy a dokumenty do účetní závěrky patří?

Součástí účetní závěrky jsou následující dokumenty:

  • rozvaha - zde jsou uvedena všechna aktiva a pasiva firmy, jedná se tedy o přehled majetku firmy a způsobu jeho financování
  • výkaz zisku a ztrát - tento dokument je také často znám pod názvem výsledovka a zobrazuje všechny náklady a výnosy společnosti. Její výsledek může být kladný (pak se jedná o zisk) nebo záporný (v tomto případě jde o ztrátu).
  • Cash-flow - český název tohoto finančního ukazatele je přehled peněžních toků, tedy už jeho samotného názvu vyplívá, že zobrazuje peněžní toky společnosti
  • přehled o změnách vlastního kapitálu - obsahuje přehled položek vlastního kapitálu a jeho změn
  • příloha v účetní závěrce

Druhy účetní závěrky

Nejčastěji sestavovanou účetní závěrkou je řádná účetní závěrka. Ta se sestavuje k poslednímu dni účetního období.
Dalším druhem je mimořádná účetní závěrka. Tu sestavujeme např. ke dni zániku nebo před vstupem společnosti do konkurzu.
Posledním druhem mezitímní účetní závěrka, jejímž účelem je zjištění aktuálního stavu.

Pokud se v účetnictví moc neorientujete, můžete se obrátit na specializovanou firmu, například na poradenskou skupinu SAMAK, která ji udělá za Vás a také vám pomůže se schválením účetní závěrky.